WWFT - NOCLAR

NEDERLAND REKENT OP ZIJN BOEKHOUDERS EN ACCOUNTANTS

Boekhouders en accountants dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding, onder andere vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wanneer zij bij veel voorkomende opdrachten – controle-, beoordelings-, andere assurance-opdrachten en aan assurance verwante opdrachten – stuiten op het bestaan of het vermoeden van fraude, dienen zij in overeenstemming met de betreffende Standaarden voor de veel voorkomende opdrachten Standaard 240 te volgen en de directie van de cliënt schriftelijk in te lichten. Het bestaan of vermoeden van directiefraude wordt schriftelijk doorgegeven aan degenen belast met governance (raad van commissarissen, bestuur, etcetera).

In deze gevallen, maar ook bij andersoortige opdrachten, kan sprake zijn van een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties op grond van samenloop van fraude met witwassen. Hoe boekhouders en accountants om moeten gaan met situaties waarin meldplicht van toepassing kan zijn, wordt uitgelegd in het NBA stappenplan meldplicht.

Maar ook bij overtreding van andere wet- en regelgeving kijken accountants niet weg! Op 1 januari 2019 zijn de Nadere voorschriften NOCLAR van de NBA in werking getreden. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle boekhouders en  accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations. In onderstaande video wordt NOCLAR nader uitgelegd.

 

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.