Algemene voorwaarden

 1. Algemeen 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden. 
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kordaat Toetsen B.V., gevestigd te Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer89984935. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de (boekhoud/accountants)praktijk en niet aan enige aan de (boekhoud/accountants)praktijk verbonden persoon te zijn gegeven. Alle Overeenkomsten komen dan ook tot stand met Opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de bedoeling van Opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde aan de (boekhoud/accountants)praktijk verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.  
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdracht – nemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 
 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 
 5. Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 

 

 1. Toepasselijkheid 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt /zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. 
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging. 
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid. 
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdracht – nemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. 
 6. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
 7. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
 8. Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen B, G, I, J, M, O en S lid 2. 

 

 1. Aanvang en duur van de Overeenkomst

 

 1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdracht – gever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 
 3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.  
 4. Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is begonnen, onder meer door het plannen of houden van gesprekken, uitvoeren van een documentenstudie of het geven van advies, stemt opdrachtgever ermee in dat de opdracht begint op het moment dat deze werkzaamheden zijn gestart en zal opdrachtgever deze werkzaamheden vergoeden tegen de gebruikelijke kosten, ook in het geval er geen opdracht tot stand komt. 
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever ermee akkoord dat de opdracht(uitvoering) is geaccepteerd en afgerond zodra opdrachtnemer aangeeft dat de opdracht definitief is opgeleverd, dan wel zodra opdrachtgever voor het eerst bedrijfsmatig gebruikmaakt van de resultaten van de opdracht, indien dit eerder plaatsvindt.  
 6. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor niet van tevoren exact kan worden aangegeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De doorlooptijd is mede afhankelijk van de kwaliteit van de informatie, feiten en middelen en de medewerking die opdrachtnemer verkrijgt van opdrachtgever. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, gelden daarom alleen als fatale termijnen indien deze termijnen zijn overeengekomen.  
 7. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door opdrachtgever is voldaan. Indien opdrachtnemer niet binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening een reactie ontvangt van opdrachtgever, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd 

 

 1. Gegevens Opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van werknemers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.
 2. Onder de documenten dient mede te worden begrepen de documenten die de Opdrachtnemer zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 
 4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt. Als het gaat om persoonsgegevens zorgt opdrachtgever ervoor dat het voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat het verstrekken van deze persoonsgegevens en de opdracht of het verzoek aan opdrachtnemer tot verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy beleid van opdrachtgever.  
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
 8. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder P. aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van Bescheiden. 

 

 1. Uitvoering Overeenkomst 

 

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 4. Ten aanzien van de ingeschakelde derden blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren. 
 6. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht. 
 7. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is. 
 8. De uitvoering van de Overeenkomst is niet -tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voorfraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen. 
 9. Bij de uitvoering van de opdracht kan van opdrachtuitvoerders die niet betrokken zijn geweest bij de uitvoering van eerdere of andere opdrachten voor opdrachtgever, niet verwacht worden dat zij bekend zijn met informatie of gegevens of hierover beschikken. 

 10. Geheimhouding en exclusiviteit 

 

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht. 
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdracht nemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer. 
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdracht nemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 5. Bij overtreding van het in het vorige lid opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het (wettelijke) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op nakoming van de Overeenkomst.  

 

 1. Intellectuele eigendom 

 

 1. De rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Opdrachtnemer gebruikt en/of ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden al hetgeen waarop intellectueel eigendom van Opdrachtnemer berust, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model- )contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.  
 3. Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever op programmatuur, software e.d. een gebruiksrecht verlenen. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeenkomst eindigt, tenzij anders wordt overeengekomen. Na einde van het gebruiksrecht dient Opdrachtgever het gebruik van de programmatuur e.d. te staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient eventuele programmatuur van zijn systemen te verwijderen. 
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om technische maatregelen te nemen om haar rechten (van intellectuele eigendom) of die van haar licentiegevers, te beschermen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om deze maatregelen te verwijderen of te ontwijken. 
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten, octrooien of licenties van derden door gebruik van gegevens, welke aan Opdrachtnemer door of namens de Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. 
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 
 7. Bij overtreding van de in lid 2, 3, 4 en/of 5 opgenomen bepalingen is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het (wettelijk) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op nakoming van de Overeenkomst. 

 

 1. Overmacht 

 

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na 14 dagen na het intreden van de overmachtssituatie schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 
 3. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 

 1. Honorarium 

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie. 
 2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 4. Alle genoemde bedragen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
 5. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. 
 6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdracht nemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
 7. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 8. De geregistreerde uren uit het urenregistratiesysteem van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van de door Opdrachtnemer gewerkte uren ten behoeve van Opdrachtgever tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever. 
 9. Kordaat Toetsen is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen de abonnementskosten en de kantoorkostenvergoeding, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de Consumentenprijsindex, gepubliceerd door het CBS, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Kordaat Toetsen met opdrachtgever. 

 

 1. Betaling 

 

 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer. 
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40. 
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.  
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.  
 6. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaam – heden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten. 

 

 1. Klachten 

 

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever een klacht heeft, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. 
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht. 
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken. 
 4. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 
 5. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht. 
 6. Opdrachtnemer beschikt over een Klachtenreglement. Dit Klachtenreglement is op de website van de opdrachtnemer in te zien en te downloaden. Voor schriftelijk vastleggen van een klacht beschikt opdrachtnemer over signaalformulieren waarmee o.a. klachten over de kwaliteit van de dienstverlening door opdrachtnemer ingediend kunnen worden. Deze door Opdrachtgever ingediende klacht wordt behandeld conform het Klachtenreglement.   
 7. Als opdrachtnemer voor onderdelen van haar dienstverlening derden inschakelt, geldt voor die onderdelen het Klachtenreglement van die derden. Opdrachtgever ontvangt op eerste verzoek een exemplaar van het geldend Klachtenreglement. Indien de derde partij geen eigen Klachtenreglement heeft, geldt het Klachtenreglement van opdrachtnemer.  

 

 1. Privacywetgeving 

 

 1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van en in opdracht van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft hiervoor een privacyreglement en verwerkersvoorwaarden opgesteld. Dit zijn aparte documenten naast deze Algemene Voorwaarden. De verwerkersvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Ondanks wederzijdse inspanningen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan Opdrachtnemer nimmer garanderen, dat een door de Opdrachtgever gewenst of door Opdrachtnemer verwacht resultaat bereikt zal worden. Opdrachtnemer aanvaardt te dien aanzien dan ook geen aansprakelijkheid. 
 3. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan zes maanden, dan wordt de aansprakelijkheid beperkt tot over de laatste zes maanden aan Opdrachtgever voor de door Opdrachtnemer verleende diensten in rekening gebrachte bedrag met een maximum van €5.000,- per gebeurtenis, tenzij partijen -gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan- reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum. 
 5. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, in ieder geval niet aansprakelijk voor: 
  1. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet-tijdig aangeleverde Bescheiden, gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever; 
  2. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;  
  3. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever. 
 6. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen één jaar na ontdekken van de schade of tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 7. Indien opdrachtgever zich baseert op, handelt of nalaat op basis van een concept- of mondeling advies van opdrachtnemer, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en draagt opdrachtgever zelf.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdracht nemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen. 
 11. Wordt de opdracht uitgevoerd ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de opdracht voor alle betrokken opdrachtgevers gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken opdrachtgevers zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.
 12. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Opdrachtgever. 

 

 1. (Beroeps)regelgeving

 

Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

 1. De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
 3. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;
 4. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
 5. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen.
 6. Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening en de Bijzondere Gedragscode van De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
 7. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
 8. Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer
 9. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

 

 

 1. Vervaltermijn 

 

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een (tucht)klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen. 

 

 1. Annulering/verschuivingskosten/opzegging

 

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I. tweede en derde lid van toepassing en dienen in ieder geval het honorarium voor de verrichte werkzaamheden en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te worden vergoed. 
 2. Opzegging of annulering dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. 
 3. Annulering of wijzing door de opdrachtgever kan tot 13 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Daarna zullen de kosten van voorbereiding en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.  
 4. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen. 

 

 1. Opschortingsrecht 

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangen – afweging heeft plaatsgevonden. 

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze 

 

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting, zoals een onafhankelijke adviseur/mediator. 
 4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad van Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling. 

 

 1. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken

 

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij of aanvaarde communicatiemiddelen. 
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden. 
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel. 
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 
 6. Het bepaalde in artikel M is van dienovereenkomstige toepassing. 

 

 1. Overige bepalingen 

 

 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende backup, veiligheid en viruscontrole procedures. 
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna. 
 3. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat er geen belangenverstrengeling in welke vorm dan ook zal plaatsvinden tijdens de onderhandelingen over de totstandkoming van de overeenkomst noch bij de uitvoering van de opdracht.  
 4. In geval van mogelijke of schijn van belangenverstrengeling en/of conflicterende belangen zal dit voor het aangaan van de overeenkomst worden gemeld en worden besproken tussen partijen.  
 5. Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat hiermee het belang van opdrachtgever is gediend en dat de eigen onafhankelijkheid blijft gewaarborgd. 

 

De algemene voorwaarden van Kordaat Toetsen zijn gedeponeerd bij de KvK.  
KvK nummer: 89984935. 

September 2023 Kordaat Toetsen

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.