Privacy Verklaring Kordaat Ondernemen

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Kordaat Ondernemen B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt onze privacyverklaring, een uitleg welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Daarnaast is op het gebruik van onze website deze disclaimer van toepassing.

Op onze diensten zijn naast onze Algemene voorwaarden ook onze Verwerkersvoorwaarden en Privacy-reglement van toepassing.

WIE VERWERKT PERSOONSGEGEVENS

Kordaat Ondernemen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van onze website.

Kordaat Ondernemen B.V.  zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Indien u gebruik maakt van het contactformulier en/of andere diensten binnen de website van Kordaat Ondernemen B.V. (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Kordaat Ondernemen B.V.  verwerkt deze gegevens teneinde:

 • onze website aan u beschikbaar te kunnen stellen;
 • de Diensten die via onze website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
 • de dienstverlening van Kordaat Ondernemen B.V., al dan niet via onze website te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen onze website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Kordaat Ondernemen B.V.  uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Kordaat Ondernemen B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

GEBRUIK VAN COOKIES EN LOGBESTANDEN

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u de website van Kordaat Ondernemen B.V. bezoekt. Kordaat Ondernemen B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de onze website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Kordaat Ondernemen B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.

De website van Kordaat Ondernemen B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van onze website. Kordaat Ondernemen B.V.  houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze website.

BEVEILIGING

Kordaat Ondernemen B.V.  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Kordaat Ondernemen B.V.  toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

WEBSITES VAN DERDEN

Kordaat Ondernemen B.V.  kan links opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Kordaat Ondernemen B.V.  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Kordaat Ondernemen B.V.  raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

VRAGEN

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Kordaat Ondernemen B.V., kunt u contact opnemen via reactie@kordaatondernemen.nl of ons Contact-formulier.

Privacy Verklaring Kordaat Mensenwerk

 1. Algemeen

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe Kordaat Mensenwerk omgaat met privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is gericht aan iedereen die betrokken is of raakt bij de (uitvoering van) diensten van Kordaat Mensenwerk of gebruik maken van de website of elektronische omgevingen van Kordaat Mensenwerk, zoals een online portal.

 

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om iemand te identificeren, of informatie die met iemands persoonsgegevens in verband kunnen worden gebracht. Kordaat Mensenwerk verwerkt persoonsgegevens bij de verlening van haar diensten, maar ook als iemand bijvoorbeeld een van onze website(s) bezoekt. Kordaat Mensenwerk zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de in deze Privacy Statement omschreven doeleinden en Kordaat Mensenwerk neemt passende maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens neemt Kordaat Mensenwerk uiteraard de wet- en regelgeving in acht, zoals de AVG. Iedere aan Kordaat Mensenwerk gelieerde onderneming dient ook het recht op privacy te respecteren en eventuele persoonsgegevens die zij verwerkt te beschermen. U kunt in dit privacyverklaring verder lezen hoe Kordaat Mensenwerk dit dan heeft geregeld.

 

 1. De verwerking van gegevens

Kordaat Mensenwerk verwerkt allerlei gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de soort dienstverlening die is neergelegd in de overeenkomst met de opdrachtgever, of een hieraan gerelateerde verwerkersovereenkomst. De verwerking kan zien op een of meer van de volgende (persoons)gegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres; identiteitsgegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burger servicenummer (BSN);
 • gegevens omtrent de (toepasselijkheid van, dan wel ten behoeve van het bestaan en/of de verkrijging en/of behoud van rechten uit hoofde van) fiscale en/of sociale wet- en/of regelgeving;
 • gegevens omtrent (loon)beslag, surseance van betaling, faillissement en/of toepasselijke schuldsanering;
 • gegevens uit toepasselijke arbeidsovereenkomsten en/of andere arbeidsvoorwaardenregelingen zoals pensioenregelingen, of gegevens v.m. personeelsadministratie;
 • de rechtsvorm en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid van opdrachtgevers of gebruikers van diensten van Kordaat Mensenwerk
 • gegevens die verband houden met de diensten van Kordaat Mensenwerk, zoals correspondentie, data van afspraken, gespreksverslagen,
 • transactiegegevens over de interactie met Kordaat Mensenwerk, waaronder aankopen, vragen, accountgegevens van klanten en informatie over hoe de websites en/of toepassingen van Kordaat Mensenwerk gebruikt
 • Het IP-adres of IP – adressen van bezoekers van de website en/of andere elektronische omgevingen van Kordaat Mensenwerk.

 

 1. De grondslag van de verwerking

Deze gegevens worden door Kordaat Mensenwerk gebruikt om de volgende redenen en doeleinden:

 • Om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van huidige en/of toekomstige overeenkomsten met haar opdrachtgevers en/of (sub)verwerkers;
 • Om te voldoen aan verzoeken over producten of diensten, zoals de levering van producten en diensten, klantenservice, accountmanagement, ondersteuning en training en voor andere diensten, die zijn gerelateerd aan de relatie met Kordaat Mensenwerk;
 • Om u te voorzien van marketingcommunicatie en aanbiedingen voor producten en services van Kordaat Mensenwerk en, in sommige gevallen, van haar partners, waaronder gerichte aanbiedingen die zijn gebaseerd op uw voorkeuren, bedrijfskenmerken en locatie;
 • Om enquêtes en andere promotionele activiteiten uit te voeren;
 • Om vast te stellen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten, diensten en aanbiedingen;
 • Om u te voorzien van extra informatie die voor u van belang kan zijn, zoals nieuws en – aankondigingen en technische serviceberichten; en
 • Om een goede bedrijfsvoering zijdens Kordaat Mensenwerk mogelijk te maken en te houden, zoals betalingsverwerking en financieel accountmanagement, product- en dienstenontwikkeling, contractmanagement, websitebeheer, (financiële) analyses, beveiliging en fraudebestrijding, corporate governance, rapportage en juridische compliance, en bedrijfscontinuïteit.
 • Om gebruikers of opdrachtgevers toegang te (kunnen) verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van (besloten delen van) websites of (online) portals van Kordaat Mensenwerk of aan Kordaat Mensenwerk gelieerde ondernemingen;
 • Ten behoeve van of het mogelijk maken van gebruik van de diensten van Kordaat Mensenwerk;
 • In verband met maatregelen ter bescherming en/of verbetering van (het gebruiksgemak van) de website en/of andere elektronische omgevingen van Kordaat Mensenwerk.
 • Opdrachtgever te informeren over relevante feiten en/of omstandigheden die voor de Opdrachtgever naar het oordeel van Kordaat Mensenwerk van belang zijn;

 

Als wij via een opdrachtgever over persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij die (vervormde of geanonimiseerde) gegevens gebruiken ten behoeve van facturatie, of deze (persoons)gegevens gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals bijvoorbeeld voor het voeren van een personeels- of loonadministratie) of voor het doen van statistisch onderzoek naar (de kwaliteit van) onze dienstverlening.

 

 1. Gevolgen van beëindiging of beperking van verwerking van (persoons)gegevens

Als Kordaat Mensenwerk of de door haar ingeschakelde toeleveranciers worden beperkt in de verwerking van (persoons)gegevens, kan dat tot gevolg hebben dat de dienstverlening niet, niet correct of niet tijdig kan worden uitgevoerd. Ook kan dit tot gevolg hebben dat niet tijdig kan worden voldaan aan een wettelijke plicht, zoals een tijdige loonaangifte bij de Belastingdienst.

Ook kan iedere beperking van het gebruik van (persoons)gegevens tot gevolg hebben dat de kwaliteit van dienstverlening en/of het gebruikersgemak afneemt of zelfs in gevaar komt.

 

 1. Bewaartermijn

Na beëindiging van de overeenkomst zal Kordaat Mensenwerk persoonsgegevens op verzoek en binnen een redelijke termijn teruggeven of verwijderen. Het is niet altijd mogelijk om gegevens te direct verwijderen. Soms dienen gegevens bewaard te worden, bijvoorbeeld in verband met een contractuele bewaarplicht, of een wettelijke bewaarplicht, zoals voor de Belastingdienst.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

 

 1. Toeleveranciers

Kordaat Mensenwerk maakt gebruik van derde partijen bij de levering van haar diensten. Voor zover deze zijn aan te merken als verwerker in de zin van de AVG sluit Kordaat Mensenwerk een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

 

 1. Cookies

Kordaat Mensenwerk maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar met het internet verbonden apparaten versturen om een browser te identificeren en/of om informatie en/of instellingen op te slaan en/of herkennen wanneer deze terugkomt op de website. Ze helpen ook bij het bieden van een ervaring op maat. Cookies kunnen ook worden ingezet om bepaalde soorten fraude te herkennen. In veel gevallen kunnen cookievoorkeuren worden beheerd en het gebruik van cookies en andere gebruikte gegevensverzamelingstechnologieën worden aangepast en/of uitgeschakeld door de instellingen van de browser te wijzigen. Hiervoor wordt verwezen naar de sectie ‘help’ van de toepasselijke browser voor meer informatie over cookievoorkeuren en/of wijziging van privacy instellingen. Kordaat Mensenwerk maakt net als veel andere ondernemingen gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie over hoe Google Analytics gegevens gebruikt, verwijst Kordaat Mensenwerk naar ”Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt” op de website: www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

 1. Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

 

 1. Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. Een betrokkene kan ook altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende Autoriteit persoonsgegevens (zie art.13 lid 2 sub d AVG)

 

 1. Meldprocedure beveiligingsincidenten

Bij vragen of verzoeken met betrekking tot de gegevensbescherming dan wel bij constatering of zorgen met betrekking tot een (dreigend) beveiligingsincident kan contact worden opgenomen met dhr. J Boer via info@punctsalaris.nl.

 

 1. Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics,

 

LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

 

 1. Subverwerkers

NMBRS             –           Online Aplicatie Nomadesk      –                        Cloud-leverancier Yourhosting    –                        Hosting Website

 

 1. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten of en welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verbeteren of wissen of anderszins een bezwaar heeft, dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Boer, Keimpemahuis 4, 7608 HV te Almelo.

 

 1. Wijzigingen

Kordaat Mensenwerk behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u steeds van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 1. Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over ons privacystatement, dan kunt u contact opnemen met dhr. J. Boer, Keimpemahuis 4, 7608 HV te Almelo of via email: info@punctsalaris.nl.

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.