Privacy verklaring

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Kordaat Ondernemen B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt onze privacyverklaring, een uitleg welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Daarnaast is op het gebruik van onze website deze disclaimer van toepassing.

Op onze diensten zijn naast onze Algemene voorwaarden ook onze Verwerkersvoorwaarden en Privacy-reglement van toepassing.

WIE VERWERKT PERSOONSGEGEVENS

Kordaat Ondernemen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van onze website.

Kordaat Ondernemen B.V.  zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Indien u gebruik maakt van het contactformulier en/of andere diensten binnen de website van Kordaat Ondernemen B.V. (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Kordaat Ondernemen B.V.  verwerkt deze gegevens teneinde:

  • onze website aan u beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via onze website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Kordaat Ondernemen B.V., al dan niet via onze website te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen onze website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Kordaat Ondernemen B.V.  uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Kordaat Ondernemen B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

GEBRUIK VAN COOKIES EN LOGBESTANDEN

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u de website van Kordaat Ondernemen B.V. bezoekt. Kordaat Ondernemen B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de onze website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Kordaat Ondernemen B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.

De website van Kordaat Ondernemen B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van onze website. Kordaat Ondernemen B.V.  houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze website.

BEVEILIGING

Kordaat Ondernemen B.V.  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Kordaat Ondernemen B.V.  toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

WEBSITES VAN DERDEN

Kordaat Ondernemen B.V.  kan links opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Kordaat Ondernemen B.V.  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Kordaat Ondernemen B.V.  raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

VRAGEN

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Kordaat Ondernemen B.V., kunt u contact opnemen via reactie@kordaatondernemen.nl of ons Contact-formulier.

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.