Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Contract: de schriftelijke vastlegging door Kordaat ondernemen van de inhoud van de Overeenkomst.

2. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Kordaat ondernemen of Opdrachtgever.  

3. Kordaat ondernemen: onder meer handelende onder de naam Kordaat ondernemen, zaak doende te Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer  85193569.

4. Opdrachtgever: iedere partij die met overeenkomst sluit met betrekking tot opdracht, bemiddeling of anderszins. Kordaat ondernemen een  

5. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Kordaat ondernemen en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

6. Producten: adviezen, memoranda, rapportages, tekeningen en andere prestaties en werkproducten die door Kordaat ondernemen aan Opdrachtgever geleverd worden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Kordaat ondernemen en Opdrachtgever.

2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door Kordaat ondernemen uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Kordaat ondernemen worden herroepen.  

2. Een Overeenkomst tussen Kordaat ondernemen en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Kordaat ondernemen een e-mail (of ander elektronisch bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is) van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Kordaat ondernemen dan wel wanneer Kordaat ondernemen (of een Derde namens Kordaat ondernemen) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Kordaat ondernemen.

4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Kordaat ondernemen worden overschreden. Zo’n overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Kordaat ondernemen en Opdrachtgever heeft in geval van zo’n overschrijding geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.

5. Alle door Kordaat ondernemen uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan Kordaat ondernemen ter beschikking is gesteld.

4. Uitvoering van de Overeenkomst  

1. Door Kordaat ondernemen vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.  

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Kordaat ondernemen, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd per aangetekende brief een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Kordaat ondernemen ook binnen deze termijn uitblijft.

5. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Kordaat ondernemen zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

3. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Kordaat ondernemen tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Kordaat ondernemen of de door hem ingeschakelde Derde(n), zodra hij op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.  

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat Kordaat ondernemen of de door Kordaat ondernemen ingeschakelde Derde(n) voor rekening van Opdrachtgever op tijd kunnen beschikken over:

a. alle gegevens (waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en

b. directe toegang tot alle plaatsen die Kordaat ondernemen moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst, en

c. directe toegang tot het netwerk van Opdrachtgever voor zover dit kan bijdragen aan de goede uitvoering van de Overeenkomst, en

d. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, en medewerking van Derden (waaronder werknemers) van Opdrachtgever.  

5. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Kordaat ondernemen verstrekte gegevens en voorzieningen als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient op eigen initiatief zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Kordaat ondernemen ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Kordaat ondernemen, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.

6. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:

a. het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van zijn bedrijf/organisatie en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;

b. de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Kordaat ondernemen geleverde diensten wenst te baseren, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan;

c. de door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.    

7. Kordaat ondernemen heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Klachten

1. Klachten met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst, de geleverde Producten of andere diensten of de factuur dienen schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen na de verzend- c.q. afgifte- c.q. leverdatum van hetgeen waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen vijf (5) werkdagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kordaat ondernemen kenbaar te worden gemaakt.

2.  Klachten als bedoeld in het vorige lid schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3.  Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.  

4. Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, wordt geacht dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig te zijn en dat hetgeen is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.

5. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Kordaat ondernemen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw afleveren c.q. verrichten van de afgekeurde Producten of andere diensten, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door Opdrachtgever al betaalde honorarium.

7. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Kordaat ondernemen in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief reis- en verblijfkosten. Tevens zijn de opgegeven prijzen exclusief honoraria en kosten van de door Kordaat ondernemen eventueel in te schakelen Derde(n).

2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Kordaat ondernemen worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

3. Kordaat Ondernemen is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen de abonnementskosten en de kantoorkostenvergoeding, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de Consumentenprijsindex, gepubliceerd door het CBS, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Kordaat Ondernemen met opdrachtgever.

8. Betaling en opeisbaarheid

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 8 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. Kordaat ondernemen heeft het recht regelmatig (wekelijks) te factureren.

2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Kordaat ondernemen verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.  

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Kordaat ondernemen gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 100,00 per factuur.

4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Kordaat ondernemen een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kordaat ondernemen heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade (waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – winstderving) op Opdrachtgever te verhalen.

5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Kordaat ondernemen te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Kordaat ondernemen uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.

6. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

9. Retentierecht

Wanneer Kordaat ondernemen goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Kordaat ondernemen gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Kordaat ondernemen op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

10. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kordaat ondernemen naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.  

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kordaat ondernemen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kordaat ondernemen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Kordaat ondernemen, van Opdrachtgever of van Derden waarvan Kordaat ondernemen op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement, surseance van betaling of belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van c.q. bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Kordaat ondernemen (waaronder – maar niet uitsluitend – de directie van Kordaat ondernemen).

3. Kordaat ondernemen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kordaat ondernemen zijn verbintenis had moeten nakomen.

11. Ontbinding, opzegging en opschorting

1. Kordaat ondernemen behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Kordaat ondernemen nakomt.

2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Kordaat ondernemen gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien hij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Opdrachtgever heeft verzocht te worden toegelaten tot een wettelijk of buitenwettelijk schuldsaneringstraject (zoals de WSNP) of het traject daarvoor is opgestart of Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

3. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de opdracht of gedeelte daarvan waarin Kordaat ondernemen toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende opdracht of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende opdrachten en/of leveringen.

4. Kordaat ondernemen heeft – onverminderd zijn wettelijke rechten – het recht de Overeenkomst op te zeggen in het geval er sprake is van een vertrouwensbreuk (geheel ter vrije beoordeling van Kordaat ondernemen).

5. In het geval de Overeenkomst (voortijdig) eindigt door ontbinding, opzegging of om welke reden dan ook of door wiens initiatief of handelen dan ook, is Opdrachtgever steeds (dus bijvoorbeeld ook – maar niet uitsluitend – in het geval partijen een ‘no cure, no pay’-afspraak hebben gemaakt) minimaal een bedrag verschuldigd gelijk aan het aantal door Kordaat ondernemen gewerkte uren maal het uurtarief van € 100,00 exclusief BTW vermeerderd met de onkosten die Kordaat ondernemen in het kader van de Overeenkomst heeft gemaakt (zoals – maar niet uitsluitend – reis- en verblijfkosten).

12. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Kordaat ondernemen de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem geleverde zaken en diensten, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Kordaat ondernemen materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.  

3. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan Kordaat ondernemen verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Kordaat ondernemen voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Kordaat ondernemen door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Kordaat ondernemen met betrekking tot dergelijke aanspraken.

13. Marketing

1. Opdrachtgever verstrekt Kordaat ondernemen het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen verband houdende met Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen ondermeer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van Kordaat ondernemen en als referentie op de website van Kordaat ondernemen.  

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Kordaat ondernemen is nooit aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever wordt geleden, zoals (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken aan geleverde zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Kordaat ondernemen niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Kordaat ondernemen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

2. Indien Kordaat ondernemen wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het totale factuurbedrag voor de maand waarin het schadegeval zich voordoet, te boven gaan.  

4. In geval van aansprakelijkheid is Kordaat ondernemen uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kordaat ondernemen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kordaat ondernemen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. Kordaat ondernemen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kordaat ondernemen of zijn leidinggevende ondergeschikte(n).

7. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Kordaat ondernemen daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

8. Indien Kordaat ondernemen zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is Opdrachtgever altijd aansprakelijk voor deze schade.  

9. Opdrachtgever zal Kordaat ondernemen vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Kordaat ondernemen daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.  

15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kordaat ondernemen partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Kordaat ondernemen exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kordaat ondernemen en Opdrachtgever. Het staat echter Kordaat ondernemen vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kordaat ondernemen en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

3.Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

De algemene voorwaarden van Kordaat Ondernemen zijn gedeponeerd bij de KvK nr: 85193569                                                           Januari 2022 Kordaat Ondernemen

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.