Algemene voorwaarden

A. Definities

 1. Contract: de schriftelijke of digitale vastlegging door Kordaat Media van de inhoud van de Overeenkomst.
 2. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Kordaat Media of Opdrachtgever.
 3. Kordaat Media: onderdeel van Kordaat Ondernemen, onder meer handelende onder de naam Kordaat Media, zaak doende te Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85198315 .
 4. Opdrachtgever: iedere partij die met overeenkomst sluit met betrekking tot opdracht, bemiddeling of anderszins.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Kordaat Media en Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
 6. Producten: adviezen, memoranda, rapportages, tekeningen, websites, webshops, kassasystemen en andere prestaties en werkproducten die door Kordaat Media aan Opdrachtgever geleverd worden.

B.Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Kordaat Media en Opdrachtgever.
 2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

C. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

 1. Alle door Kordaat Media uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Kordaat Media worden herroepen.
 2. Een Overeenkomst tussen Kordaat Media en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Kordaat Media een e-mail (of ander elektronisch bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is) van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Kordaat Media dan wel wanneer Kordaat Media (of een Derde namens Kordaat Media) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Kordaat Media.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Kordaat Media worden overschreden. Zo’n overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Kordaat Media en Opdrachtgever heeft in geval van zo’n overschrijding geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
 5. Alle door Kordaat Media uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan Kordaat Media ter beschikking is gesteld.

D. Informatie en prijzen

 1. Aan de informatie op websites, folders, flyers, proposities, aanbiedingen, kranten en in andere media waarop de goederen en diensten worden gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in dergelijke media is slechts bedoeld ter indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
 2. De prijzen en vergoedingen die door Kordaat Media in rekening worden gebracht en/of staan vermeld in de offerte, Overeenkomst of promotiemateriaal zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3.  Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.
 4. Kordaat Media is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen de abonnementskosten en de kantoorkostenvergoeding, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de Consumentenprijsindex, gepubliceerd door het CBS, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Kordaat Media met opdrachtgever.

 

E. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Door Kordaat Media vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Kordaat Media, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd per aangetekende brief een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Kordaat ondernemen ook binnen deze termijn uitblijft.
 3. Kordaat Media zal zicht naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en nooit op basis van een resultaatsverbintenis.
 4. Kordaat Media is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico hulppersonen, waaronder ondergeschikten, en Derden in te schakelen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever ervoor dat Kordaat Media of de door Kordaat Media ingeschakelde Derde(n) voor rekening van de Opdrachtgever op tijd kunnen beschikken over:
  a. directe toegang tot alle plaatsen en systemen waarvoor toegang redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
  b. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, en medewerking van Derden en werknemers van de Opdrachtgever.
 6. Kordaat Media is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.
 7. Kordaat Media is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval sprake is van enige storing van welke aard dan ook in de Programmatuur en/of Website en/of de bijbehorende hostingdiensten. Kordaat Media garandeert niet dat de Programmatuur en/of Website ten allen tijde beschikbaar zijn.

F. Gebruiksrecht

 1. Kordaat Media stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur en/of Website (en de eventueel daarbij behorende documentatie) aan Opdrachtgever ter beschikking op basis van een gebruiksrecht.
 2. Het gebruiksrecht van Opdrachtgevers is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 3. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever vervalt indien Opdrachtgever niet tijdig en volledig voldoet aan zijn verplichting op grond van deze Overeenkomst (Waaronder de betalingsverplichtingen).
 4. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik van de door Kordaat Media ontwikkelde Programmatuur en/of Website.

G. Intellectuele eigendommen

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur en/of Website (en of onder meer, maar niet uitsluitend, daartoe behorende data(bestanden), documentatie, analyse en/of rapporten), berusten bij Kordaat Media of diens Derde leveranciers c.q. licentiegevers.
 2. Partijen beogen expliciet niet om enig recht van intellectuele of industriële eigendom over te dragen, behoudens voor zover dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Indien partijen overeengekomen dat enige recht van intellectuele eigendom overgaat, tast dit niet het recht van Opdrachtgever aan om de aan het overgedragen recht ten grondslag liggende (of daarmee samenhangende) onderdelen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en programmatuur zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren (voor zichzelf of voor Derden).
 4. Een overdracht van enig recht van intellectuele eigendom zal altijd slechts de overdracht van een aan Kordaat Media toekomende recht van intellectuele eigendom behelzen. Kordaat Media zal nooit gehouden kunnen worden enig recht van intellectuele eigendom over te dragen dat bij een Derde (waaronder bijvoorbeeld een Derde-licentiegever) berust.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Kordaat Media materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Opdrachtgever worden gebruikt door of namens Kordaat Media, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Kordaat Media – inclusief daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand- tegen elke aanspraak van een Derde die gebaseerd is op door Opdrachtgever aan Kordaat Media ter beschikking gesteld materiaal (van welke aard dan ook).
 6. Indien Kordaat Media door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, publicaties of andere openbaringen ervan of gelieerd aan de Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden Kordaat Media in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Kordaat Media.
 7. Kordaat Media is gerechtigd het beeldmerk, logo en/of handelsnaam van Opdrachtgever te gebruiken in zijn externe communicatie.

H. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Kordaat Media zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
 3. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Kordaat Media tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Kordaat Media of de door hem ingeschakelde Derde(n), zodra hij op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat Kordaat Media of de door Kordaat Media ingeschakelde Derde(n) voor rekening van Opdrachtgever op tijd kunnen beschikken over:
  a. alle gegevens (waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
  b. directe toegang tot alle plaatsen die Kordaat Media moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
  c. directe toegang tot het netwerk van Opdrachtgever voor zover dit kan bijdragen aan de goede uitvoering van de Overeenkomst, en
  d. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, en medewerking van Derden (waaronder werknemers) van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Kordaat Media verstrekte gegevens en voorzieningen als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient op eigen initiatief zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Kordaat Media ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Kordaat Media, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.
 6. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
  a. het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van zijn bedrijf/organisatie en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;
  b. de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Kordaat Media geleverde diensten wenst te baseren, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan;
  c. de door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.
 7. Kordaat Media heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

I. Hosting

 1. Indien door Kordaat Media in opdracht van Opdrachtgever hostingdiensten worden verleende, geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Kordaat Media is te allen tijden gerechtigd de hostingdienst geheel of tijdelijk buiten gebruik te stellen wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is (naar het oordeel van Kordaat Media) voor het verrichten van onderhoud (van welke aard dan ook).
 3. Kordaat Media is niet gehouden back-ups te maken (en zal dat ook niet doen, tenzij anders overeengekomen) van de Programmatuur en/of Website (en bijbehorende gegevens) van Opdrachtgever. Kordaat Media zal slechts beveiligings- en back-updiensten leveren indien Opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft verzocht.
 4. Opdrachtgever is gehouden zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens Derden te gedragen. Opdrachtgever zal zich in het bijzonder onthouden van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van Derden. Opdrachtgever is voorts gehouden de privacy van Derden te respecteren, geen gegevens te verspreiden in strijd met de wet, zich geen ongeoorloofde toestemming toy systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s te verspreiden en zich in het algemeen te onthouden van strafbare feiten en andere schendingen van wettelijke verplichtingen.
 5. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Kordaat Media maatregelen nemen om handelen of nalaten in strijd met dit artikel te beëindigen. Kordaat Media is – om aansprakelijkheid jegens Derden te voorkomen – steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake van een handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met dit artikel. Kordaat Media heeft het recht (naar eigen keuze) data en/of informatie zelfstandig te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Kordaat Media heeft voorts het recht bij schending of dreigende schending Opdrachtgever de toegang tot de Programmatuur en/of Website en/of hostingdiensten te ontzeggen.
 6. Kordaat Media is gerechtigd bij inbreuk op dit artikel de Overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechterlijk tussenkomt op te zeggen. Kordaat Media is in geval van opzegging op grond van dit lid niet gehouden tot enige (schade)vergoeding of terugbetaling.
 7. Van Kordaat Media kan nimmer verwacht worden dat zij een oordeel vormt over de gegrondheid van aanspraken van Derden. Indien een Derde meent dart sprake is van inbreuk op enig recht, is Kordaat Media gerechtigd op grond van dit artikel jegens Opdrachtgever op te treden.
 8. Hoewel Kordaat Media al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Kordaat Media niet garanderen dat de hostingdiensten (en de Programmatuur en/of Website) steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn en beschikbaar zijn.
 9. Voor het aanbieden van de hostingdiensten is Kordaat Media in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) softwareleveranciers, hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Kordaat Media kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door Derden. Kordaat Media biedt ter zake van het in dit lid bepaalde geen enkele garantie.

J. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Kordaat Media totdat al hetgeen Opdrachtgever aan Kordaat Media verschuldigd is op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst door Opdrachtgever aan Kordaat Media is voldaan.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur
  (waaronder valt een website) en/of databestanden onder zich te houden, ook wanneer een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht bestaat, tot het moment dat Opdrachtgever aan Kordaat Media alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

K. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst, de geleverde Producten of andere diensten of de factuur dienen schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen na de verzend- c.q. afgifte- c.q. leverdatum van hetgeen waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen vijf (5) werkdagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kordaat Media kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten als bedoeld in het vorige lid schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
 4. Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, wordt geacht dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig te zijn en dat hetgeen is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
 5. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Kordaat Media de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw afleveren c.q. verrichten van de afgekeurde Producten of andere diensten, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door Opdrachtgever al betaalde honorarium.

 

L. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Kordaat ondernemen in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief reis- en verblijfkosten. Tevens zijn de opgegeven prijzen exclusief honoraria en kosten van de door Kordaat ondernemen eventueel in te schakelen Derde(n).
 2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Kordaat Media worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

 

M. Betaling en opeisbaarheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. Kordaat Media heeft het recht regelmatig (wekelijks) te factureren.
 2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Kordaat media verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Kordaat Media gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 100,00 per factuur.
 4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Kordaat Media een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kordaat Media heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade (waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – winstderving) op Opdrachtgever te verhalen.
 5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Kordaat Media te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Kordaat Media uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

 

N. Retentierecht

Wanneer Kordaat Media goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Kordaat Media gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Kordaat Media op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

O. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kordaat Media naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kordaat Media geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kordaat Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Kordaat Media, van Opdrachtgever of van Derden waarvan Kordaat Media op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement, surseance van betaling of belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van c.q. bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Kordaat Media (waaronder ook de directie van kordaat Media).
 3. Kordaat Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kordaat Media zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

P. Ontbinding, opzegging en opschorting

 1. Kordaat Media behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Kordaat Media nakomt.
 2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Kordaat Media gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien hij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Opdrachtgever heeft verzocht te worden toegelaten tot een wettelijk of buitenwettelijk schuldsaneringstraject (zoals de WSNP) of het traject daarvoor is opgestart of Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
 3. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de opdracht of gedeelte daarvan waarin Kordaat Media toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende opdracht of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende opdrachten en/of leveringen.
 4. Kordaat Media heeft – onverminderd zijn wettelijke rechten – het recht de Overeenkomst op te zeggen in het geval er sprake is van een vertrouwensbreuk (geheel ter vrije beoordeling van Kordaat Media).
 5. In het geval de Overeenkomst (voortijdig) eindigt door ontbinding, opzegging of om welke reden dan ook of door wiens initiatief of handelen dan ook, is Opdrachtgever steeds (dus bijvoorbeeld ook – maar niet uitsluitend – in het geval partijen een ‘no cure, no pay’-afspraak hebben gemaakt) minimaal een bedrag verschuldigd gelijk aan het aantal door Kordaat Media gewerkte uren maal het uurtarief van € 100,00 exclusief BTW vermeerderd met de onkosten die Kordaat Media in het kader van de Overeenkomst heeft gemaakt (zoals – maar niet uitsluitend – reis- en verblijfkosten).

 

Q. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Kordaat Media is nooit aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever wordt geleden, zoals (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken aan geleverde zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Kordaat Media niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Kordaat Media in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
 2. Indien Kordaat Media wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het totale factuurbedrag voor de maand waarin het schadegeval zich voordoet, te boven gaan.
 4. In geval van aansprakelijkheid is Kordaat Media uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kordaat Media aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kordaat Media toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. Kordaat Media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kordaat Media of zijn leidinggevende ondergeschikte(n).
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Kordaat Media daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
 8. Indien Kordaat Media zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is Opdrachtgever altijd aansprakelijk voor deze schade.
 9. Opdrachtgever zal Kordaat Media vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Kordaat ondernemen daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

R. Privacy

 1. De Opdrachtgever dient te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien Kordaat Media gegevens of documenten aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt met betrekking tot het voorgaande, dient de Opdrachtgever deze gegevens of documenten te (laten) controleren op overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze gegevens of documenten is voor eigen rekening en risico. Kordaat media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of omissies in deze gegevens of documenten.
 2. De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) mogelijk verplichtingen tegenover Derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. Kordaat Media zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Kordaat Media inbegrepen en komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

 

S. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kordaat Media partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Kordaat Media exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kordaat Media en Opdrachtgever. Het staat echter Kordaat Media vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Kordaat Media en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
 3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

 

 

De algemene voorwaarden van Kordaat Media zijn gedeponeerd bij de KvK nr:   85198315                                                                                                                                          Januari 2022 Kordaat Media

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.